Üzemeltetési Szabályzat

Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.

Városi Piac Üzemeltetési Szabályzat

 

Általános rendelkezések

1.) A szabályzat hatálya kiterjed a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. által üzemeltetett 2484 Agárd, Petőfi u. 3484/13 hrsz. alatti területén tartott állandó vásár és piac, helyi termelői piac, használtcikk vásár és piac. A piac megnevezése: Városi Piac, továbbiakban  Városi Piac.

 

2.) A Városi piac fogalmát a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény határozza meg.

A vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm rendelet határozza meg.

A helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 51/2012. (IV. 8.) VM rendelet határozza meg.

A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet határozza meg.

 

3.) A szabályzat hatálya nem terjed ki az egyéb, a Városi Piac területén rendezvény keretében, esetenként engedélyezett árusítókra, árusításokra, szolgáltatásokra.

 

4.) a.) A szabályzat hatálya alá tartozó piac fenntartója és üzemeltetője a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft., aki piacfelügyelőt foglalkoztat.

b.) A piac rendjét, a forgalmazásra vonatkozó jogszabályok megtartását a piacfelügyelő

ellenőrzi.

c.) A piacfelügyelő jogosult e szabályzat szerint:

c. a) a helypénz beszedésére,

c. b) a helyhasználat megvonására,

c. c) szabálysértési eljárás kezdeményezésére,

c. d) a helybiztosítási szerződés megkötésére,

c. e) a helybiztosítási szerződés felbontására,

c. f) az árusító tevékenységét felfüggeszteni, indokolt esetben a piacról kitiltani, ha az árus a magatartásával a többi árust zavarja, sértegeti, a piac zavartalan működését akadályozza,

c. g) a piacon árusító kereskedők és termékeikre vonatkozó adatok, engedélyek ellenőrzésére, ezen adatok tárolására.

d.) A piac területén üzemelő WC helyiségek üzemeltetése és nyitvatartási idő alatt a zavartalan

működtetés biztosítása az üzemeltető hatáskörébe tartozik, felelőse a piacfelügyelő.

e.) A piac területén lévő ivóvíz kut nem használhatók az árusok termékeinek, eszközeinek tisztítására.

f.) A piac területén dohányozni TILOS.

g.) A piac területére kutyát bevinni kizárólag a kutyatartó felelősségére, pórázon, szükség esetén szájkosárral lehet. A kutyatartó a kutya érvényes oltási könyvét köteles magánál tartani.

 

5.) a.) A termelői piac nyitvatartási idejét az üzemeltető határozza meg.

b.) Az egyéb, rendkívüli események, rendezvények miatti piaci nap áthelyezéséről az

üzemeltető a hirdetőtáblán és honlapján keresztül nyújt előzetesen tájékoztatást. www.gvu.hu

 

Piaci árusítás feltételei

6.) a.) A piacon csak az árusíthat, aki az 55/2009.(III.13.) Kormányrendelet szerint erre jogosult.

b.) A termelői piacon csak helybiztosítási szerződéssel és/vagy napijeggyel rendelkező árusítók

árusíthatnak.

 

Forgalomba hozható áruk köre

7.) a.) A piacon a piac jellegének, típusának megfelelően mindazon termék forgalomba hozható,

amelynek forgalmazását jogszabály nem tiltja.

b.) A piacon állati eredetű termékeket (tej, tejtermék, füstölt sertéshús, szalonna, zsír, tojás,

vágott, felpucolt, de bontatlan baromfi, méz) csak állatorvosi vizsgálattal igazoltan

lehet árusítani, mely igazolás megszerzése az árus kötelessége.

 

Helyhasználat, helypénz

8.) a.) A piacon árusítani csak az üzemeltető helyhasználati engedélye alapján, és az általa

kijelölt helyen lehet. A helypénz beszedése az engedély megadásának minősül.

b.) A helyhasználat megvonható akkor, ha:

b. a) az árusító nem felel meg az 55/2009.(III.13.) Kormányrendeletben előírtaknak,

b. b) nem fizet helypénzt,

b. c) megszegi az árusítás rendjére vonatkozó szabályokat,

b. d) az árusító olyan árut kíván forgalmazni, amelyek piacon nem árusíthatók.

c.) A helyhasználat megvonása független attól, hogy az árusító helyhasználati joggal rendelkezik-

e, helypénzt fizetett-e. A helyhasználat megvonása esetén a már kifizetett

helypénz sem részlegesen, sem egészében nem jár vissza a szankcionált árusítónak.

d.) Az üzemeltető elárusító helyre helybiztosítási szerződést köthet, mely során előnyt élvez

az, akinek érvényes helybiztosítási szerződése van az adott helyre, és azt meg

akarja hosszabbítani feltéve, hogy a tulajdonossal, valamint az üzemeltetővel szemben

lejárt és elismert, illetve jogerősen megítélt tartozása (hátraléka) nincs.

 

Elárusító helyek helybiztosítása

9.) Elárusító helyek biztosítása, helybiztosítási szerződéssel rendelkező árusok esetén érkezési

sorrendben történik.

10.) a.) Helybiztosítási szerződés hiányában a helyfoglalás csak személyesen vagy saját alkalmazott

 útján, az érkezés sorrendjében történhet a piacfelügyelő engedélyével. Az előbbi követelményeket

figyelmen kívül hagyó helyfoglalás érvénytelen.

b.) A helybiztosítással lefoglalt asztalt, területet csak a helybiztosítási szerződés jogosultja

vagy annak alkalmazottja foglalhatja el, azt harmadik személy részére árusítás céljára nem

engedheti át.

c.) A helybiztosítással lefoglalt asztalt, területet legkésőbb a piac nyitásáig legkésőbb 8:00 óráig a

bérlőnek el kell foglalni. Az ezt követően érkező bérlő nem tarthat igényt a mások által már

elfoglalt bérelt helyére.

d.) A helybiztosítási szerződés alapján fizetett helybiztosítási díj a helypénzt nem foglalja

magába.

e.) A helybiztosítás minden esetben a szerződésben meghatározott tárgyhóra vonatkozik.

f.) A helybiztosítás díját és a helypénz összegét az üzemeltető határozza meg.

A helybiztosítási szerződés mintapéldányát a 2. melléklet tartalmazza.

g.) A helyhasználatra kijelölt terület igénybevételére a helyhasználó a napi helypénz

megfizetésével szerez jogosultságot. Ugyanaz a hely egy nap többször is kiadható, ha

azt az előző helyhasználó részben vagy egészen kiürítette. Az új helyhasználó is köteles

az általa használt területre a helypénzt megfizetni, azt harmadik személy részére

árusítás céljára át nem engedheti.

h.) A helyhasználó a helypénzről kapott számla vagy nyugtát köteles állandóan magánál tartani, és

azt a piacfelügyelő kérésére felmutatni. A nyugta hiánya esetén a helyhasználó köteles

azt újból megfizetni. Amennyiben erre nem hajlandó, ez a helyhasználat azonnali

megvonását eredményezi.

 

11.) a.) A piacon a helypénz beszedéséről az üzemeltető a piacfelügyelő útján gondoskodik.

A beszedett díj (helypénz) összegéről az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

előírásainak megfelelő nyugtát vagy számlát köteles adni.

b.) Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységre helybiztosítási szerződés, illetve

eseti helyhasználat csak az engedély bemutatásával köthető és engedélyezhető. Az

engedély megszűnéséről az árus az üzemeltetőt haladéktalanul értesíteni köteles, aki

egyidejűleg a helybiztosítási szerződést felmondja, vagy más jogosultsággal bíró kereskedelmi

tevékenységre engedélyezi.

 

Az árusítás rendje

12.) a.) Az el nem adott árut és az árusító eszközöket, az árusítási idő befejeztével a piac területéről

a piac zárásakor el kell szállítani. A piac területén hagyott eszközökért, árukért

az üzemeltető nem felel.

b.) Azokon az árusító helyeken, ahol az áru értékesítésének elengedhetetlen feltétele,

csak érvényes hitelesítésű mérleg, súly és egyéb mérőeszköz használható. Ezek hiányában

az árusító helyhasználati jogát meg kell vonni.

 

13.) a.) Az árusítóhelyeket használaton kívüli göngyöleggel és a piaci tevékenységet nem

szolgáló eszközökkel elfoglalni tilos.

b.) A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden hulladékot

az árusítás ideje alatt folyamatosan, valamint az árusítás befejezésekor összetakarítani,

és a kijelölt hulladékgyűjtőbe (szelektíven) elhelyezni. Eltérő magatartás esetén szabálysértési

eljárás kezdeményezésére kerülhet sor, illetve a helyhasználat, vagy ismétlődés

esetén a helybiztosítás joga megvonható.

c.) A romlott vagy romlásnak indult, és egyéb okból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac

területére bevinni, ott tárolni tilos.

d.) Aki a piac területét mérgező, fertőző, bűzt terjesztő, undort keltő anyaggal beszennyezi,

azonnal köteles azt saját költségére eltakarítani, és az árusítóhely fertőtlenítéséről

gondoskodni. Amennyiben erre nem hajlandó, úgy a piacfelügyelő szabálysértési

eljárást kezdeményez az elkövetővel szemben, illetve a helyhasználat vagy a

helybiztosítás jogát megvonja.

e.) Amennyiben a szennyeződés megszüntetéséről a szennyeződés okozója nem gondoskodik,

az üzemeltető az elkövető költségére eltakaríttatja azt, valamint szabálysértési

eljárást kezdeményez, illetve a helyhasználat vagy a helybiztosítás jogát megvonja.

 

14.) Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú

helyiségeinek a tisztántartásáról, a tisztántartás feltételeinek biztosításáról,

közhasználatú vízvezetékről, a kijelölt közös tároló helyeken

felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági

vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról. Ezen szolgáltatások

ellenértékét, a használati díjak magukban foglalják.

 

Parkolás, közlekedés rendje

Parkolás a piac melletti parkolóban megoldott, valamint az áruk  piacra való behordása is kizárólag

erről a helyről történhet.

 

Záró rendelkezések

15.) a.) Az üzemeltető hirdetőtábláján köteles kifüggeszteni e szabályzatot, az 55/2009.

(III.13.) Kormányrendeletet, valamint az 59/1999.(XI.26.) EüM rendeletet alapján. A kifüggesztett

rendelkezések aktualitásának biztosításáról az üzemeltető gondoskodik.

b.) E szabályzat egységes szerkezetben az aláírás napját követő napon lép hatályba.

 

 

Honlap készítés