Temetők

Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2023. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete
a köztemetők használatának rendjéről

Az alabbi linkre kattintva látható: 16-2023_koztemeto-rendelet.pdf

   1. Temetői díjtételek  (1. melléklet a 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendeletnél)

gyermek sírhely

25 év

30.000,- Ft

egyes sírhely

25 év

60.000,- Ft

kettes sírhely

25 év

100.000,- Ft

mélyített sírhely

25 év

60.000,- Ft

uma sírhely

10 év

50.000,- Ft

kolumbárium (Agárd)

15 év

200.000,- Ft

kolumbárium (Gárdony)

15 év

100.000,- Ft

sírbolthely (2 személyes)

60 év

150.000,- Ft

sírbolthely (4 személyes)

60 év

300.000,- Ft

köztemetésre szolgáló sírhely

25 év

1.500,-Ft

 1. A díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.
 2. Az újraváltás díjtételei megegyeznek a megváltás díjtételeivel.

Hatályát veszti a temetők és temetkezés rendjéről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelet.

Ez a rendelet 2023.09.29.-én lépett hatályba.

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. április 11-től a Gárdonyi Katolikus Temető mellett a Határ utcában (Posta utca és Ady E. utca közötti szakaszon) ivóvízvezeték kiváltás, parkoló építési és burkolatfelújítási munkák kezdődnek!

A munkálatok ideje alatt kérünk mindenkit, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a területet!

Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket és megértésüket kérjük!

Bővebb információ: Gárdony Város Önkormányzat
 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről1,2,3,4,5,6, 7

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:8
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Gárdony város közigazgatási területén lévő köztemetőkre.
2. §
(1) Köztemetőnek azt a területet kell tekinteni, amelyet erre a célra Gárdony Város
Önkormányzat Képviselőtestülete – továbbiakban: önkormányzat – vagy jogelődje kijelölt
vagy kijelöl.
(2) A képviselőtestület jogelődje által kijelölt városi köztemetők helye: 8209 hrsz-ú temető -
Dinnyés, 9301/1 hrsz-ú temető - Gárdony, Határ út.
(3) Felekezeti temető az, amelyet valamely felekezet tart fenn és kezel.
3. §
(1) Gárdony város közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése az önkormányzat
feladata.
(2) A jelenleg működő köztemető és létesítményeinek üzemeltetéséről, fenntartásáról az
önkormányzat gondoskodik. Ezen feladatát – szerződés alapján – gazdálkodó szervezet –
továbbiakban: üzemeltető útján látja el.
Temetkezési helyek és szabályok
4. §
(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni – a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével – temetőben szabad.
(2) Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát – az átvétel
egyidejű igazolása mellett – ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásba is fel kell
jegyezni.
(3)9
(4) A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető
gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt
közeli hozzátartozója.
1 Módosította a 2/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet
2 Módosította a 18/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet
3 Módosította a 7/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet
4 Módosította a 18/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet
5 Módosította a 15/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet
6 Módosította a 14/2015. önkormányzati rendelet
7 Módosította a 18/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet
8 Módosította a 18/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §
9 Módosította a 12/2001. Gárdonyi önkormányzat rendelet
2
(5) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről
gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadáshoz a temetésről gondoskodótól
hozzájárulást kell beszereznie. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Ptk. 685. § a), b.)
pontja szerinti sorrendben az elhalt közeli hozzátartozójától kell beszerezni.
5. §
(1)10 Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre
kötelezettnek díjat kell fizetnie. A díj mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
50 % kedvezményben részesül a temettető, ha az elhunyt helyi állandó lakos volt, illetve ha a
temettető helyi állandó lakos és az elhunyt közeli hozzátartozója volt.
(2) Az egyszeri megváltás időtartama:
a) sírbolt esetén 60 év,
b) sírhely esetén 25 év,
c) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év.
A b) és a c) pont szerinti temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő megváltását is
engedélyezheti az üzemeltető a megfelelő díj megfizetése mellett.
(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában –
újabb ciklusra megválthatók.
(4) Ha a használati idő leteltét követő a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül
ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból
felhasználni.
(5) A sírhelytábla vagy az egész temető lezárásáról, kiürítéséről az önkormányzat dönt. A
temető kiürítését megelőzően azt három alkalommal egy országos lapban és a helyi sajtóban,
valamint a temetői hirdetőtáblán közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés
előtt 6 hónappal, a továbbiakban pedig 2 havonta történjen.
(6) Ha a használat a (4) és (5) bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési hely
feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat közös sírhelyben kell
elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozóit, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti
szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles
gondoskodni.
A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet.
(7) Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni
csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a
bejelentés során valószínűsíteni kell.
(8) A temettető kívánságára urnaáthelyezés vagy urnakiadás folytán megürült urnafülkék
számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult részére vissza kell téríteni.
(9)11 A temetőben síremléket készítő természetes és jogi személyek temetőfenntartási
hozzájárulást kötelesek fizetni. A díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(10)12 A ravatalozóban a holttestek hűtéséért díjat kell fizetni. A díj mértékét a 2. számú
melléklet tartalmazza.
6. §
(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a) felnőtt sírhely: 2,00 m hosszú, 2,00 m mély, 0,90 m széles
b) mélyített felnőtt sírhely: 2,00 m hosszú, 2,30 m mély, 0,90 m széles
c) gyermeksírhely: 1,3 m hosszú, 1,6 m mély, 0,6 m széles
10 Kiegészítette a 18/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2.§
11 Beiktatta a 2/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. §
12 Beiktatta a 2/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. §
3
d) urna földbe temetésénél: 0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles
e) sírbolt (2 személyes): 3,1 m hosszú, 2,5 m mély, 1,5 m széles
f) sírbolt (4 személyes): 3,1 m hosszú, 2,5 m mély, 2,9 m széles.
(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermeksíroknál pedig 30 cm-nek
kell lennie.
(3) Mélyített felnőtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsós temetés
végezhető a rendelet mellékletében meghatározott pótdíj megfizetése ellenében. A pótdíj a
következő sírhely meghosszabbításánál időarányosan beszámításra kerül.
(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. koporsóban történő
rátemetés alkalmazása nélkül a sírba még négy urna helyezhető el.
(5) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhelybe 10 éven aluli gyermek is temethető.
Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sírhely méreteivel azonosnak kell lennie.
(6) Az elhalálozástól számított 5 éven belül sírhely felnyitására engedély hamvasztás, más
temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére
adható.
(7) A sírhelyeket – az (1) bekezdés e), f.) pont kivételével – kifalazni, kibetonozni nem lehet.
(8) Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a síremléket a temettetőnek kell
megbontatni és újból biztonságosan fel kell állíttatni.
7. §
(1) Sírboltot csak építési engedély alapján lehet építeni.
(2) Sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette.
(3) A sírbolt, síremlék fenntartásáról a (2) bekezdésben megjelölt személy köteles
gondoskodni. Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólíthatja a
fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a
felhívás eredménytelen marad, az üzemeltető kérelmére az építési hatóság elrendelheti a
sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba történő további temetkezést megtilthatja.
(4) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett
rendelkezései az irányadók.
(5) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen
túl négy férőhelyes sírboltba további 10 urna helyezhető el.
8. §
(1) A holttest elhamvasztásához – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a városi ÁNTSZ
engedélye szükséges.
(2) A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest
elhamvasztását a boncorvos engedélyezi.
Temetkezési szolgáltatások
9. §
(1) Temetkezési szolgáltatások: temetésfelvétel, halott szállítás, az elhunyt temetésre való
előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, a ravatalozás, a bú-csúztatás,
a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a
sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.
(2) Az egyes temetési szolgáltatások önállóan is végezhetők.
(3) Temetkezési szolgáltatást az végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra
vonatkozó jogszabályi feltételeknek.
(4) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem
alkalmazhat.
4
(5)13 A temetkezési szolgáltatások igénybevételéért üzemeltető díjat szed. A díjak mértékét a
3. számú melléklet tartalmazza.
10. §
(1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek
hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.
(2) A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal
kapcsolatosan kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az üzemeltető nem tudja
megállapítani, akkor a bíróság vagy a gyámhatóság döntését kell kikérni. A vita lezárásáig a
halott nem temethető el.
11. §
(1) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás megkezdéséig
nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult vagy roncsolt állapotban lévő
holttest koporsóját.
(2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell
felravatalozni, és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.
12. §
(1) A temetkezési hely rendelkezési jogosultja által végezhető munkák:
a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b) cserepes, vágott és művirág koszorú elhelyezése,
c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2m-es
magasságot.
(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
(3) Sírbolt, síremlék állítását, valamint egyéb munkálatokat az üzemeltetőnek be kell
jelenteni, továbbá ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát.
(4) Az előírt engedély hiánya vagy az attól való eltérés esetén, továbbá a 7. § (3)
bekezdésében és a 12. § (2) bekezdésében szereplő kötelezettség elmulasztásakor az
üzemeltető:
a) a sírhely birtokosát – határidő kitűzésével – felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,
b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti), és annak
költségeit áthárítja a sírhely birtokosára.
Nyilvántartások vezetése
13. §
(1) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni vagy elhamvasztani.
A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.
(2) A temető fenntartója az új sírmezők megnyitása előtt köteles gondoskodni a temetőtérkép
elkészítéséről. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető
köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása csak az önkormányzat engedélyével
történhet, a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének
elrendeléséig az üzemeltetőnek kell megőrizni.
13 Beiktatta a 7/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. §
5
(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést, urnaelhelyezést időrend szerint a következő
adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó
állandó lakcíme, az elhalálozás napja, fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka, a
sírhelytábla, - sor, - hely száma, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések. A nyilvántartó
könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét, sírhelyeik
pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult
személy nevét és címét.
(4) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A
jegyzéken fel kell tüntetni a halva született anyjának nevét, az elhantolás (urnaelhelyezés)
időpontját, és a föléje tűzött fejfa sorszámát.
(5) A sírboltkönyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírboltkönyvet a
(3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, sírbolt számának feltüntetésével. A
sírboltkönyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.
(6) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a
temetkezési helyének kivételével – csak bírósági és hatósági eljáráshoz lehet adni.
A temetők rendje
14. §
(1) A temető nyitvatartása:
nyári időszámítás esetén: 6,00 – 21,00 óráig
téli időszámítás esetén: 7,00 – 19,00 óráig
X.31., XI.01., XI.02-án: 6,00 – 22,00 óráig
(2) A temetőből a nyitvatartási idő után külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(3) A nyitvatartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
(4) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.
(6) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. A
temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. Az elszállításról az
üzemeltető szükség szerint gondoskodik.
(7) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
(8) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző 1 óráig szabad. Ügyelni kell
arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
(9) A temető területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos.
(10)A temetőbe való belépés, és az öntözővíz használata díjtalan.
(11)A temető tisztántartása az üzemeltető feladata. Az önkormányzat elvárásait az üzemeltetői
szerződésben rögzítik.
(12)A panaszügy intézése az üzemeltető feladata.
15. §
(1) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához,
építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.
(2) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a
temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.
16. §
(1) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral, segéd-motorkerékpárral és kerékpárral
behajtani és ott közlekedni tilos.
6
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat
végzőkre nem vonatkozik.
17. §
(1) A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált
értékekről (ékszer, nemesfémből készült protézis) és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet
kell felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről gondoskodni szükséges e jogosultnak
történő átadásig.
18. § 14
Hatályba léptető és záró rendelkezések 15
19. §
A jelen rendelet 2001. április 15-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Gárdony
Város Önkormányzat Képviselőtestületének a köztemetőkről szóló 14/1994. (VII. 01.) számú,
és az ezt módosító 22/1995. (IX. 01.) számú rendelete.
20. §16
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Gárdony, 2001. március 27.
Dr. Vágner Elza
polgármester
Dr. Gál Gyula
jegyző
1. melléklet17,18, 19.20
Temetői díjtételek: megnevezés, időtartam, díj
- gyermek sírhely 25 év 30.000,- Ft
- egyes sírhely 25 év 60.000,- Ft
- kettes sírhely 25 év 100.000,- Ft
- mélyített sírhely 25 év 60.000,- Ft
- urna sírhely 10 év 50.000,- Ft
- kolumbárium (Agárd) 15 év 200.000,- Ft
- kolumbárium (Gárdony, Dinnyés) 15 év 100.000,- Ft
- sírbolthely (2 személyes) 60 év 150.000,- Ft
14 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet
15 Módosította a 18/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. §
16 Beiktatta a 18/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. §
17 Módosította a 2/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. §
18 Módosította a 15/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. §
19 Módosította a 14/2015. önkormányzati rendelet 1., 3. §
20 Módosította a 18/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. §
7
- sírbolthely (4 személyes) 60 év 300.000,- Ft
- köztemetésre szolgáló sírhely 25 év 1.500,- Ft
A díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.
Az újraváltás díjtételei megegyeznek a megváltás díjtételeivel.
2. melléklet21,22,23,24, 25,26
Temetőfenntartási hozzájárulás díja: 2.000,- Ft/nap.
A holttest hűtési díja: 3.000,- Ft/nap.
A díjak összege nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
3. melléklet27,28
Sírkőlétesítési engedély: 10.000,-Ft
Temetés ravatalozó használattal*: 20.000,-Ft
Temetés ravatalozó használat nélkül: 16.000,-Ft
Az árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.
*temetkezési vállalkozó fizeti
21 Módosította a 2/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. §
22 Módosította a 18/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. §
23 Módosította a 15/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. §
24 Módosította a 7/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. §
25 Módosította a 14/2015. önkormányzati rendelet 2.,3. §
26 Módosította a 18/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. §
27 Beiktatta a 7/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. §
28 Módosította a 18/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 5.


HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a ravatalozó felújítás ideje alatt a kút nem működik.

Vízvételi lehetőség a kiépített kerti csapból lehetséges.

 

Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük!

 

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. június 17-én az Agárdi Katolikus Temetőben

  ravatalozó bontási-építési munkálatok kezdődnek!

  A munkálatok ideje alatt a temető nyitva tartása változatlan, ugyanakkor kérünk mindenkit, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a területet!

  Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket és megértésüket kérjük!

  Bővebb információ: Gárdony Város Önkormányzata.

   H I R D E T M É N Y :

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2484 Agárd, Gárdonyi Géza utcai katolikus temetőben 2019. április 25-én az érvényes urnasírhellyel rendelkező urnák áthelyezésre kerülnek Gárdony Város Önkormányzata által építetett új urnafalba.

   

  H I R D E T M É N Y :

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy várhatóan 2019 áprilisában a 2484 Agárd, Gárdonyi Géza utcai katolikus temetőben ravatalozó bontási-építési munkálatok kezdődnek!

  A munkálatok ideje alatt a temető nyitva tartása változatlan, ugyanakkor kérünk mindenkit, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a területet.

  Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket és megértésüket kérjük!

   

  Bővebb információ: Gárdony Város Önkormányzata

  H I R D E T M É N Y:

  a lejáró/lejárt urnasírhelyekről.

  A Gárdonyi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő

  Agárdi Katolikus temetőben 2009. évben temetett vagy újraváltott urnafülkék 10 éves

  használati ideje 2019-ben lejár.

   

  Az újraváltásokat 2019. március 31-ig tehetik meg a rendelkezésre jogosultak.

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábban lejárt urnafülkék újraváltására is 2019.03.31-ig van lehetőség a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft irodájában nyitva tartási idő alatt.

  Érdeklődni a 22/579-008-as telefonszámon lehet.

   

  !Ennek hiányában a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórásra kerülnek!

  Felhívás:

  Tisztelt Gárdonyi lakosok!

   A temetői nyilvántartás szerint több sírhely felett LEJÁRT a rendelkezési jog! A sírhely felett rendelkezők nevében és címében hiányosságok tapasztalhatók a parcellakönyvben, illetve időközben változások állhattak be az alapvető adatokban. Mivel így levélben nehéz volna a rendelkezési jogot gyakorlókat értesíteni, a törvényi előírásnak megfelelően ezúton kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft-vel, s jelezzék, hogy kívánják-e meghosszabbítani a sírhelyek feletti rendelkezési jogot, vagy lemondó nyilatkozatot kívánnak tenni!!!

   

  Ügyfélszolgálat:

  hétfő-csütörtök 8-13 óra között

  péntek 8-12 óra között

   

  - agárdi és gárdonyi katolikus temető,

  - gárdonyi református temető (csak az urnafal!),

  - dinnyési önkormányzati temető,

   

   

  Tel.: 22/579-008 ;

  E-mailinfo (kukac) gvu.hu

   

  Felhívás!!!

   

  A temetőinkben munkavégzés csak előzetes bejelentés alapján folytatható. A bejelentés személyesen történik a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. által üzemeltetett, a munkavégzéssel érintett temető irodáján (2484 Agárd, Gárdonyi Géza u. 34-38) legalább 2 (kettő) munkanappal a munkavégzés időpontját megelőzően. Ennek elmulasztásával a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft jogosult az általa üzemeltetett temetőkből a vállalkozót kiutasítani.

  A bejelentés személyesen történik, az alábbi iratok, nyilatkozatok becsatolásával:

  • a munkavégzéssel érintett temető megnevezése.

  • a munkavégzéssel érintett sírhely megjelölése.

  Temetői szolgáltatás:

  • a köztemetőben vállalkozási tevékenységként végzett síremlékállítás, bontás, síremlék elemeinek cseréje, kiegészítőkkel (pl. virág/mécses tartó) való ellátás, vésés, betűfestés, tisztítás, sírhely körbeterítése kőzúzalékkal stb. (a továbbiakban együtt: síremlékekkel kapcsolatos szolgáltatások)

   

  Jelen felhívás aláírásával tudomásul veszem, hogy:

   

  • A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft jogosult a munkavégzés helyszínén ellenőrizést végezni.

  • Vállalkozók az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében munkanapokon végezhetnek munkálatokat.

  • Vállalkozók a munkavégzés érdekében – ha indokolt – gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban az üzemeltető Gárdonyi Városüzemeltetési Kft feltételeit betartani.

  • Vállalkozók a munkálatok befejezését követően, több napos folyamatos munkavégzés esetén pedig az utolsó napon kötelesek a törmelékeket, szemetet, lomot stb. elszállítani, vagy a Gárdonyi Önkormányzat rendeletében foglaltak szerint elszállíttatni, és a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni.

  • Vállalkozóknak a munkavégzést úgy kell megszervezni hogy azzal a köztemető látogatók kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalmát ne zavarják.

  • A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon.

  • Búcsúztatás alatt a temetőkben munkavégzés nem folyhat.

  • vállalkozók a temető területén csak az temetői szolgáltatások végzése céljából tartózkodhatnak, üzletszerzésre irányuló tevékenységet azonban nem folytathatnak.

   

  Gárdony, 2014. május 13

   

  Honlap készítés